第十二届全国几何设计与计算学术会议(GDC2019)暨第二十二届CCF计算机辅助设计与图形学(CAD&CG 2019)学术会议 Online Registration

Powered by SmartChair Conference System

Total 321 participants.

(1) 沈 琦   中国科学技术大学
(2) 洪 阳   中国科学技术大学
(3) 钟 轶君   浙江理工大学
(4) 王 任   山东财经大学
(5) liu junpeng   North Minzu University
(6) Liu ZG   北方民族大学
(7) 李 思远   中国石油大学(华东)
(8) 余 丽娟   Xiamen University
(9) 寿 华好   浙江工业大学
(10) 邓 森   南京航空航天大学
(11) 宫 祥云   中国科学技术大学
(12) 朱 奕杰   浙江大学计算机科学与技术学院
(13) 李 智琦   南京航空航天大学
(14) 王 瑞   宁波大学
(15) 胡 曦月   武警工程大学
(16) 刘 新阳   清华大学软件学院
(17) 杨 乐   江西农业大学
(18) 王 志伟   云南大学
(19) chen Yuanqiong   中南大学
(20) 王 舜波   福州大学
(21) Yao Suri   beijing forestry university
(22) Chen Honghua   南京航空航天大学
(23) 叶 梦杰   北京师范大学珠海分校
(24) 兰 扬帆   福州大学
(25) zhong cheng   江南计算技术研究所
(26) 侯 申   国防科技大学
(27) 胡 倩倩   浙江工商大学
(28) Li Jiaojiao   西安科技大学
(29) 邵 凯   山东财经大学
(30) Chen Qiang   华东交通大学虚拟现实与交互技术研究院
(31) Ding Xinmiao   山东工商学院
(32) 宋 震   山东大学软件学院
(33) Deng Ziyue   河海大学
(34) 王 腾   浙江工商大学计算机与信息工程学院
(35) 王 若梅   中山大学
(36) 鲁 大营   曲阜师范大学
(37) 张 善彬   山东大学
(38) 许 晨凯   浙江大学
(39) Wang Xiaohan   安徽师范大学地理与旅游学院
(40) Wan Peng   昆明理工大学理学院
(41) 江 婧   中国科学技术大学数学科学学院
(42) 凯正 刘   中国科学技术大学
(43) 李 锦   浙江工商大学
(44) 张 蒙   杭州电子科技大学
(45) Zhao Guohui   dut
(46) 李 雨萌   山西大学计算机与信息技术学院
(47) 周 靖   北京科技大学
(48) shi yue   中科院软件所
(49) 张 义群   合肥工业大学
(50) Wang Jidong   湖州师范学院
(51) Fang Lan   江南大学
(52) 梁 楚萍   南京航空航天大学
(53) ouyang wanli   广西大学
(54) 李 蝶   云南大学
(55) liu yuxiang   National University of Defense Technology
(56) 杨 晓梅   山东大学数学学院
(57) 段 杰   苏州科技大学
(58) 黄 泽盛   华南农业大学
(59) 何 勇   湖南工业大学计算机学院
(60) Fu Zexin   云南大学信息学院
(61) 王 梦杰   北方民族大学
(62) 李 军成   湖南人文科技学院
(63) 王 小超   天津工业大学
(64) 刘 斯诺   北京科技大学
(65) 刘 云彪   长春理工大学
(66) 冯 益民   浙江大学
(67) 刘 明增   大连理工大学
(68) Cui Chaoqun   中国石油大学(华东)
(69) Cheng Haonan   天津大学
(70) 李 一鹏   青岛大学 计算机科学技术学院
(71) 林 毓秀   山东财经大学
(72) 蔡 麟   University of Science and Technology of China
(73) guanghui yuan   npic
(74) 崔 嘉   山东师范大学
(75) Zhang Jianming   湖南大学汽车车身先进设计制造国家重点实验室
(76) 周 立旺   清华大学软件学院
(77) 刘 燕   山西大学
(78) 袁 野   南京航空航天大学
(79) 任 玮洁   中国民航大学
(80) 战 玉丽   山东财经大学
(81) 缪 永伟   浙江理工大学
(82) Hai Yongqing   北京大学
(83) Li Xiang   上海师范大学
(84) 赵 志远   合肥工业大学数学学院
(85) 李 灿林   郑州轻工业大学
(86) 郭 庆杰   大连理工大学
(87) Wang Tao   合肥工业大学
(88) 姜 迪   山东财经大学
(89) Guo Yufei   北京大学
(90) 王 斌   清华大学
(91) 方 雨桐   浙江大学
(92) 何 晓宇   郑州轻工业大学
(93) 王 雅婷   清华大学
(94) Cheng Dachuan   中科院软件所
(95) Chen Changjian   清华大学
(96) 周 阳   合肥工业大学
(97) Sun Xiaopeng   辽宁师范大学
(98) yang jinqi   中国农业大学
(99) Li Wanyi   广东第二师范学院
(100) Feng Qiantai   北京林业大学
(101) 吕 舒亚   中国科学院软件研究所
(102) Bai Jing   北方民族大学
(103) Wang Ziyi   浙江工商大学
(104) li zicong   SCUT
(105) 王 瑞文   北京航空航天大学
(106) wang bingqi   北京航空航天大学
(107) Lan Yilun   广东工业大学
(108) Zhen Zhou   湖北工业大学机械工程学院
(109) 舒 振宇   浙江大学宁波理工学院
(110) 尤 磊   信阳师范学院
(111) 赵 慧   青岛大学
(112) 虞 子涧   清华大学软件学院
(113) chen xiaoxia   天津工业大学
(114) 王 庆祥   齐鲁工业大学
(115) 朱 利丰   东南大学
(116) Chen Bing-Yu   National Taiwan University
(117) 陈 小雕   杭州电子科技大学
(118) Liu mengmeng   安庆师范大学
(119) 罗 钟铉   大连理工大学
(120) 林 炜恒   南京理工大学计算机科学与工程学院
(121) Sun Xiaopeng   辽宁师范大学
(122) 高 林   中国科学院计算技术研究所
(123) 徐 岗   杭州电子科技大学
(124) 方 贤勇   安徽大学
(125) Xu Chendong   NIngbo University
(126) 童 伟华   中国科学技术大学 数学科学学院
(127) Zhang Jianmin   National University of Defense Technology
(128) Zhu Xiaolin   合肥工业大学数学学院
(129) 王 清辉   华南理工大学
(130) Song Ruixia   北方工业大学
(131) 魏 明强   南京航空航天大学
(132) 吴 向阳   杭州电子科技大学
(133) 向 首兴   清华大学
(134) Deng Jiansong   University of Science and Technology of China
(135) 王 长波   华东师范大学
(136) Yusheng Liu   浙江大学
(137) Cao Yue   浙江大学
(138) Zhang Renjiang   浙江工商大学
(139) 金 小刚   浙江大学
(140) Lin Yingying   浙江大学
(141) 陆 玲   东华理工大学
(142) 焦 姣   航天工程大学
(143) shouping he   杭州电子科技大学
(144) 伍 铁如   吉林大学数学学院
(145) 卢 家品   合肥工业大学
(146) 陈 为   浙江大学
(147) Zhuang Yixin   北京大学
(148) 鲜 永章   北京大学
(149) shi pengxiang   东北大学秦皇岛分校
(150) Xu Jinlan   杭州电子科技大学
(151) 刘 永进   清华大学
(152) Xie Linlin   西北农林科技大学
(153) wang xun   Zhejiang Gongshang University
(154) 于 冰   上海大学
(155) 赵 钦炎   中国石油大学(华东)
(156) 范 紫璇   四川师范大学影视与传媒学院
(157) 牛 冬梅   济南大学
(158) 张 新   杭州电子科技大学
(159) 张 杰   湖南大学
(160) 王 旭辉   合肥工业大学
(161) 吴 梦   合肥工业大学
(162) 毛 小红   江西理工大学
(163) 王 淑娟   江西理工大学
(164) 倪 倩   中国科学技术大学
(165) Hu Kun   天津工业大学
(166) 刘 静静   中国科学技术大学
(167) Feng Renzhong   北京航空航天大学
(168) 赵 煜桢   中国民航大学
(169) 刘 源   合肥工业大学
(170) 刘 帅   北方工业大学理学院
(171) 姜 东明   江西理工大学
(172) 杨 火根   江西理工大学
(173) 吴 锦   湖南大学
(174) Hu Fenbo   湖南大学
(175) 朱 贤益   湖南大学
(176) Ma Tiezheng   华南理工大学
(177) 龚 文勇   暨南大学
(178) 张 燕慧   浙江工商大学
(179) 蔺 宏伟   浙江大学数学科学学院
(180) Zhang Junsong   厦门大学
(181) che xiangjiu   吉林大学
(182) 柳 有权   长安大学
(183) 孔 德馨   北方民族大学
(184) xu haojun   North Minzu University
(185) 朱 利丰   东南大学
(186) du huimin   西安邮电大学
(187) YANG Meng   北京林业大学
(188) Hao Yong-Xia   江苏大学
(189) 徐 雅洁   山东大学
(190) 孟 祥旭   山东大学
(191) 徐 延宁   山东大学
(192) Zhang Lei   北京理工大学
(193) 邹 玮刚   江西理工大学
(194) 刘 敏   中国科学技术大学
(195) Su Zhixun   大连理工大学
(196) 周 志光   浙江财经大学
(197) Shao Yanli   杭州电子科技大学
(198) Wu Haiyan   杭州电子科技大学
(199) Jianghua Zhang   Beijing Institute of Fashion Technology
(200) 秦 飞巍   杭州电子科技大学
(201) 陈 宝玉   大连理工大学
(202) Zhou Jun   大连理工大学
(203) Shen Li-Yong   中国科学院大学
(204) 孔 雨秋   大连理工大学
(205) yao Hongli   合肥工业大学数学学院
(206) 张 能俊   合肥工业大学
(207) 葛 先玉   合肥工业大学计算机与信息学院
(208) Fang Meie   广州大学
(209) 吴 月旺   合肥工业大学数学学院
(210) Zhang Li   合肥工业大学数学学院
(211) Yang Xiaolong   Academy of Mathematics and Systems Science
(212) 丁 丹丹   杭州师范大学
(213) 姜 祖运   北京林业大学
(214) 丁 婧   大连理工大学
(215) 李 亚壘   大连理工大学
(216) 吴 金明   浙江工商大学
(217) li qiongna   大连理工大学
(218) 张 晓磊   浙江工商大学
(219) Wang Xiaochun   北京林业大学
(220) 田 田栋文   北方民族大学
(221) 罗 世玲   中国矿业大学(北京)
(222) hu Min   合肥工业大学
(223) 程 景亮   山东大学
(224) 普 园媛   云南大学
(225) Yang Sipeng   浙江大学
(226) 徐 凯   国防科技大学
(227) Tian Yufeng   USTC
(228) 李 宝军   大连理工大学
(229) 邓 重阳   杭州电子科技大学
(230) gao zhuzhu   青岛大学
(231) 陈 建军   浙江大学
(232) Gao Duan   清华大学
(233) 李 敬改   大连理工大学
(234) 于 滢滢   大连理工大学
(235) 吴 岩   大连理工大学
(236) 韩 志红   大连理工大学
(237) 盛 斌   上海交通大学
(238) 袁 文强   杭州电子科技大学
(239) 叶 ·亚男   山东财经大学
(240) 朱 春钢   大连理工大学
(241) 迟 静   山东财经大学
(242) 潘 晓   山东财经大学
(243) Shao Wenbing   中国科学技术大学
(244) Zhang Yunfeng   山东财经大学
(245) 原 达   山东工商学院
(246) 马 蕾蕾   山东大学
(247) 王 璐   山东大学
(248) 李 重   浙江理工大学
(249) 杜 洋涛   东南大学
(250) Li Hua   ICT, CAS
(251) Zhang Hui   清华大学
(252) 纪 野   大连理工大学
(253) 吕 琳   山东大学
(254) 王 辉   石家庄铁道大学
(255) 刘 世光   天津大学智能与计算学部
(256) 王 爱增   北京航空航天大学
(257) 李 维诗   合肥工业大学
(258) Li Ye   北京林业大学
(259) Liu Li   昆明理工大学
(260) 郑 野   中国科学技术大学
(261) Han Xuli   中南大学
(262) Chen Lan   Institute of Automation, Chinese Academy of Sciences
(263) Xu Huixia   浙江万里学院
(264) 张 玉伟   齐鲁工业大学
(265) 康 红梅   苏州大学
(266) 杨 韫韬   华南理工大学
(267) 辛 士庆   山东大学
(268) 唐 福梅   华南理工大学
(269) li xin   USTC
(270) 陈 颖   长安大学信息工程学院
(271) 郭 强   山东财经大学
(272) 江 平   hefei university of technoloty
(273) 许 佳奕   杭州电子科技大学
(274) Li Guiqing   华南理工大学
(275) Zeng Siming   华南理工大学
(276) 王 钊   华北理工大学
(277) 赵 美花   华南理工大学
(278) UWITIJE RONGIN   中国科学技术大学
(279) 陈 莉   清华大学
(280) 金 川   吉林大学数学学院
(281) 张 露   吉林大学数学学院
(282) 李 研   吉林大学数学学院
(283) 赵 瑞莹   吉林大学
(284) 朱 华伟   浙江大学城市学院
(285) 毕 岸   吉林大学
(286) Zhang Nan   华中科技大学
(287) Wang Senlin   HUST University
(288) Yang Lei   华中科技大学
(289) 郑 楠   中国科学技术大学
(290) 王 志勇   中国科学院计算技术研究所
(291) 范 琳伟   山东财经大学
(292) Yu Jinhui   浙江大学
(293) Feng Jieqing   State Key Laboratory of CAD&CG, Zhejiang University
(294) QiangQiang Guo   华中科技大学
(295) Wang Han   山东工商学院
(296) Ran Qing   Zhejiang University
(297) Guo Yudong   中国科学技术大学
(298) Bao Fangxun   山东大学
(299) Hu Shengli   山东大学
(300) 赵 勇   中国海洋大学
(301) Guo Qinghua   中国海洋大学
(302) 侯 宇   中国海洋大学
(303) 汪 蕾   浙江大学
(304) liang yun   华南农业大学数学与信息学院计算机系
(305) 关 柏良   中山大学
(306) Huang weixian   ZWSOFT CO., LTD.(Guangzhou)
(307) 贾 晓红   中国科学院数学与系统科学研究院
(308) Li Huijiang   ZWSOFT CO., LTD.(Guangzhou)
(309) li sikun   国防科技大学
(310) 沈 琦   浙江大学
(311) 孟 兆良   大连理工大学
(312) HUANG HUI   Shenzhen University
(313) 曹 卫群   北京林业大学信息学院
(314) zhang xuefei   山东科技大学
(315) Jiping LI   Dongguan 4D Shoetech Intelligence Technology Co.,Ltd.
(316) 蒋 俊锋   河海大学
(317) 刘 继红   北京航空航天大学
(318) 凌 然   杭州电子科技大学
(319) Wu Xinli   浙江理工大学
(320) Wang Zhangye   浙江大学
(321) 陈 正鸣   河海大学 常州校区